Politisk manøvrering

Basert på enstemmig vedtak i kommunestyret, for tilslutning til en intensjonsavtale om gjennomføring av et helhetlig oppgraderingsprosjekt, ble det opprettet et forprosjekt med Ringerike kommune, HOME Ringerike og Energikanalen AS. Forprosjektet avklarte bygningens tilstand, vernebestemmelser, bruksønsker/-muligheter, kostnadsramme og samarbeidsprosjektets utfordringer knyttet til bestemmelser om offentlige anskaffelser.

Forprosjektets anbefaling om gjennomføring av en helhetlig oppgradering ble støttet av rådmannen, men med innstilling om halv kostnad (5 millioner) i forhold til kostnadsramme. Saksfremlegg for formannskap og kommunestyre var relativt detaljert (4 tettskrevne sider), men på langt nær uttømmende. Det er grenser for hvor mye informasjon de folkevalgte skal overøses med ...

HOME Ringerike og Energikanalen «satt stille i båten» under den politiske behandlingen – det burde de opplagt ikke gjort!

I en artikkel i Ringerikes Blad i etterkant av kommunestyrets vedtak, begrunnet varaordføreren vedtaket om å avslutte prosjektet med:

  • For høye kostnader
  • Vanskelig å se kost/nytte-verdien
  • Redsel for at sluttsummen kunne bli det dobbelte av hva rådmannen anbefalte å bruke
  • Så ikke regnestykkene
  • Boligen måtte ses opp mot annet behov for vedlikehold av kommunal bygningsmasse
  • Riddergården i Hønefoss hadde et mer akutt behov
  • Så ikke bort fra at det kunne vært behov for mer informasjon om prosjektet

Vi har forståelse for at administrasjonen generelt ikke kan oversende all dokumentasjon fra et forprosjekt til de folkevalgte. Det ville medført en uhåndterlig informasjonsmengde for deltidspolitikere å sette seg inn i. Dette er derimot et tveegget sverd, når politikere i enkelte tilfeller opplever å ha utilstrekkelig informasjon.

Saksfremlegget om presteboligen kom opp i samme behandling som budsjett for 2017. Det er det flere som har påpekt at var uheldig ...

Energikanalen har, i den politiske behandlingen, gjort seg en smertelig erfaring: «Dersom vi hadde invitert og fått anledning til å presentere prosjektet, eksempelvis for gruppeledere i forkant av formannskapets behandling, ville trolig utfallet blitt et helt annet (!?)».

Erfaring er en god lærer, men den sender noen fryktelige regninger

Minna Antrim