Gårdsbruk og eldre villabebyggelse

Ringerike er Buskeruds største jord- og skogbrukskommune, med en relativt høy andel gårdshus. Det antas å være ca. 9 000 boliger i Ringeriksregionen som er bygget før 1985. I Norge er det i følge SSB-tall registrert i overkant av 200 000 boligbygninger på totalt ca 167 000 bebygde landbrukseiendommer.

Mange av disse har store oppussingsbehov, med de utfordringer dette skaper for eierne når det gjelder ønske om modernisering, komfortøkning, reduserte utslipp samt energiomlegging og –effektivisering. Presset fortjeneste og økonomi for mange i landbruket gjør utfordringene ekstra krevende.

Med planer om utbygging av Ringeriksbanen og ny E-16, som vil bidra til å avlaste presset på boligmarkedet i Oslo, er det forventninger om en kraftig og rask befolkningsvekst de nærmeste årene. I Ringeriksregionen er det gode muligheter for anskaffelse av eldre villaer og gårdshus til en relativt lav pris. Det forventes samtidig et betydelig økt behov for oppgradering i forbindelse med disse overtakelsene.

Hjemmet var et deilig sted den gang folk oppholdt seg der

E.B. White