Offentlig/privat samarbeid

Som blant annet innovasjonstalen i 2017 omhandlet, må offentlig sektor og privat næringsliv samarbeide i mye større grad dersom det norske velferdsnivået skal opprettholdes i fremtiden.

I forprosjektet ble det foretatt grundige undersøkelser rundt bestemmelser i Forskrift om offentlige anskaffelser. Det eksisterer unntaksbestemmelse fra forskriften for «forsknings- og utviklingstjenester når oppdragsgiver ikke fullt ut betaler for tjenesten eller den ikke ikke fullt ut tilfaller oppdragsgiver til bruk i hans virksomhet».

Etter omfattende dialog med Difi og NHO måtte en av landets mest kompetente advokater innen fagområdet engasjeres. AnskaffelseXperten AS kom til følgende rettslige vurdering:

Regulering av FoU-kontrakter i dagens regelverk (NB! Pr 2013)

... FOU-kontrakter om forsknings- og utviklingstjenester er unntatt fra anskaffelsesforskriftens anvendelsesområde i henhold til anskaffelsesforskriften § 1-3(2)(g).

FOU-kontrakter om bygge- og anleggsarbeider er derimot omfattet av anskaffelsesforskriften ... Det vil dermed være avgjørende hvorvidt kontrakten med Ringerike kommune kan anses som en tjenestekontrakt eller om det er en bygge- og anleggskontrakt.

I anskaffelseforskriften § 4-1(c) er en bygge- og anleggskontrakt definert slik:

«Kontrakt som omhandler enten utførelse, eller både utførelse og planlegging, av arbeider i forbindelse med aktiviteter som er angitt i vedlegg 1 (liste over forskjellige former for bygge- og anleggsarbeid) eller et bygge- og anleggsarbeid, eller utførelse på en hvilken som helst måte av et bygg og anlegg som oppfyller de krav som er satt av den offentlige oppdragsgiver. Med bygge- og anleggsarbeid menes resultatet av et sett av bygge- og anleggsaktiviteter som i sin helhet er tilstrekkelig til å oppfylle en økonomisk og teknisk funksjon.»

Oppgraderingen av presteboligen vil klart falle innenfor denne definisjonen. Dette innebærer at det ikke vil være anledning til å unnta anskaffelsen fra konkurranse og kunngjøring. Jeg har foretatt en vurdering av om det er andre unntaksbestemmelser som kan komme til anvendelse, men kan ikke se at det er det.

Dette innebærer at dersom Ringerike kommune skulle gjennomført oppgraderingsprosjektet – levert uten fortjeneste av HOME Ringerike, og selv med den FoU- innretningen kompetanse- og formidlingsprosjektet inneholdt, måtte prosjektet ha blitt utlyst som konkurranse.

For med stor visdom følger store kvaler. Den som øker sin kunnskap, øker sin smerte

Forkynneren 1:18