Prosjektets formål

I vårt prosjekt, med bruk av presteboligen som visningshus og case for tverrfaglig samarbeid, ønsket vi å gjøre erfaringer knyttet til barrierereduserende aktiviteter.

Energikanalen ble innvilget kompetansetilskudd fra Husbanken til «Formidling av erfaringer fra prosjekt for tverrfaglig samarbeidsmetodikk og visningshus».Målet med formidlingsprosjektet var å få flere bedrifter og boligeiere i Ringeriksregionen til å satse på helhetlig oppgradering av eneboliger, som et ledd i COHERENO-prosjektet. Prosjektet skulle formidle resultater og erfaringer knyttet til fremtidsrettede energiløsninger for eneboliger, blant annet med samarbeidsgruppa HOME-Ringerike og ved bruk av visningshus.

I denne forbindelse ønsket HOME Ringerike å tilby oppgradering av presteboligen utført uten fortjeneste. Dette da under forutsetning om å kunne bruke dette som et forbildeprosjekt og referanse i videre markedskommunikasjon.

Ringerike kommune har, som andre kommuner, en viktig rolle overfor innbyggere som kunnskapsformidler samt for påvirkning av holdninger knyttet til energibruk og energi- og klimatiltak. Dette er imidlertid et arbeid det er vanskelig for en kommune å utføre tilfredsstillende basert på egen kompetanse og ressurser. Basert på kjennskap til Ringerike kommunes behov for kompetanseutvikling og formidlingsaktiviteter til innbyggere, tok Energikanalen og HOME Ringerike våren 2016 kontakt med kommunen for drøfting av et mulig samarbeidsprosjekt. Samtidig hadde Energikanalen dialog med Hønefoss videregående skole om å knytte relevante studieretninger til prosjektet.

Prost Otto Christophersens legat ble i sin tid opprettet til studier for «ubemidlet ungdom». Ingen tvil om at også prostens hensikter ville vært hensyntatt gjennom oppgraderingen av presteboligen – med kompetansetilførsel for deltakende aktører, boligeiere, samt ungdom fra Hønefoss videregående skole!

Skolen hadde ønske om deltakelse i prosjektet, dersom demonstrasjonsobjektets plassering var innenfor rimelig nærhet til skolen, hvilket det så absolutt var i Storgata 21.

Fremtidsrettede energiløsninger krever ny kompetanse og retninger innen utdanning, som igjen skal sikre næringslivets fremtidige behov. Gjennom deltakelse i oppgraderingsprosjektet ved presteboligen var det mål om å øke attraktiviteten og gjennomføringen til yrkesrettet utdanning.

Ved å samle ulike fag og kompetansetilbydere i presteboligen ved flere anledninger før, under og etter oppgraderingen, skulle det tilrettelegges for unik kompetanseutveksling. Samlingene var planlagt med utgangspunkt i ulike tematiske problemstillinger. Samtidig var det en målserng om visningsdager/-kvelder der regionale boligeiere kunne få et unikt innblikk i muligheter og løsninger, tilgjengeliggjort i en underholdende setting.

Prosjektet skulle forsøke å redusere følgende barrierer:

 • Mangel på informasjon, dvs. jeg finner ikke informasjon om produkter og/eller tjenester som er pålitelig, kundevennlig og/eller relevant.
 • Mangel på helhetlig tjenesteyting (”full service provider”) samt plunder og heft - for vanskelig og/eller krevende, dvs. det kreves for mye tid og/eller krefter av meg for å komme i gang med og/eller gjennomføre en endring på boligen.
 • Høye investeringskostnader - for dyrt, dvs. kostnaden er for stor og/eller gevinstene for små.
 • Ressursknapphet - mangel på håndverkere, dvs. det er vanskelig å få tak i personer som kan ubøre jobben for meg.
 • Inadekvat offentlig støtte - mangel på offentlige anbefalinger og støtte, dvs. utilstrekkelig støtte fra offentlige myndigheter.
 • Energi som lavinteressefelt - mangel på eget engasjement, dvs. jeg synes dette området er kjedelig og lite viktig for meg.
 • Estetikk. Skjemmer boligen, dvs. om jeg gjør endringer på boligen vil det virke skjemmende.
 • Usikkerhet knyttet til ny teknologi - usikker på om det vil fungere, dvs. jeg er redd for feil og/eller mangler ved nye løsninger.
 • Mangel på kompetanse - for liten egenkunnskap, dvs. jeg har ikke oversikt over hva jeg bør gjøre med boligen min.
 • Mangel på visualisering. Liten oversikt over oppvarmingskostnader, dvs. jeg har ikke full oversikt over hvor mye det koster å varme opp boligen.
 • Komfort. For lite fordeler mht. komfort, velvære og inneklima.
Høy verneverdi: Presteboligen er vurdert til å ha høy verneverdi i Ringerike kommunes kulturminneregistrering. En rekke hensyn, og fordyrende tiltak, må ivaretas ved oppgradering av verneverdige bygninger. Energirådgiver og personell fra Ringerike kommune tar dette på alvor. Foto: Trond Henriksen

Lykkelig er den som finner visdom og skaffer seg innsikt

Ordspråkene 3:13