Aktiviteter

Følgende aktiviteter og gevinstområder ble skissert, og var utgangspunkt for videre planlegging:

Hva Involverer Utløser Måloppnåelse
Forbildeprosjekt i COHERENO HOME Ring / Ring. kommune Hovedprosjekt støttet av IN Praktisering tverrfaglig samarbeid
Kompetansetilførsel/-utv RK/Hfs vgs/HOME/Sintef Kunnskap, kvalitet, besl.gr.lag Felles forståelse av utfordr./løsn
Brukeropplevelse/-funksjon Ansatte og brukere Positivitet og forenkling Forbedret arbeids-/brukerhverdag
Bygningsoppgradering Aktuelle fag / Boligstiftelsen Energieff./-omlegging Ivareta/høyne bygningsverdien
Visningshus Innbyggere, fag og bransjer Mål for Husbanken, Enova Unike formidlingsaktiviteter
Lavere prosj.kostnad HOME, underleverandører Arbeid utføres uten fortjeneste Realiserbar kostnad
Markedsføring Stiftelser, lev. og off. midler Midler, støtte og nettopris Utløsende støtte
Omdømme Info-avd, media, rapporter Allmenint, stolthet, verdsetting Positiv omtale for alle involverte

Gjennom å utarbeide en omfattende aktivitetsplan for visningskvelder, som skulle gå parallelt med oppgraderingen av presteboligen, ville alle involverte aktører kunne høste gevinster av bidrag og deltakelse. Basert på temaer for de enkelte visningskvelder ville ytterligere formidling foretas overfor boligeiere, ved boligbilag og redaksjonell omtale i media.

Sintef Byggforsk var Norges prosjekteier i COHERENO-prosjektet, og bidro til opprettelse av nasjonale grupperinger. Sintef ville samtidig følge prosjektet og gjennomføre evalueringer.

Energikanalen hadde også positive samtaler med Høgskolen i Sørøst-Norge (nå USN) om bistand/oppfølging av markedsførings- og formidlingsarbeidet, samt muligheter for følgeforskning i et eventuelt senere hovedprosjekt.

Energikanalen skulle planlegge og koordinere markedsaktiviteter og formidlingstjenester i presteboligen.Hønefoss videregående skole ville få tilgang for elever og ansatte til deltakelse i konkrete problemstillinger og praktisk arbeid knyttet til hele oppgraderingsprosjektet – inspirerende og konkret!

For å kunne fordøye kunnskaper må man motta dem med lyst

Anatole France