TIlpasset informasjonKlikk under for å velge et annet postnummer:


Offentlige sentrale krav

Energiloven – pris fjernvarmeleveranse

Ekspertene anbefaler

Skal du bytte til en ny oppvarmingskilde er det smart å rense rørene for slambelegg samtidig. Dette vil bedre sirkulasjonen og ytelsen i ditt varmesystem.
Temaside: Vannbåren varmeMed en vannbåren varmefordeling i boligen, har du en komfortabel varme med et godt utgangspunkt for en fleksibel og miljøvennlig boligoppvarming.

Et vannbårent varmesystem åpner for at du kan tilkoble en rekke ulike energikilder. Dette kan da være tilpasset din boligs utforming og beliggenhet, samt tilgang til fornybare energikilder.

Med vannbåren varme er du klar for fremtiden!
I Norge er andelen energi vi bruker til romoppvarming og tappevann i boliger på omlag 78%. Det er altså ikke er mer enn ca 22% av vårt energiforbruk som kun kan dekkes ved bruk av elektrisitet (kilde: NVE). Dette betyr igjen at den eller de energildene du ønsker å knytte opp mot det vannbårne varmesystemet kan gi en betydelig reduksjon av eksempelvis elektrisitet eller olje, dersom dette er hva du varmer opp huset med i dag. Fyrer du med ved, og fortsatt ønsker å benytte denne energikilden, er også en vannbåren varmeløsning svært aktuell – ved bruk av vedkjele i et fyrrom eller vedovn med vannkappe i stue eller kjøkken.
Det finnes tilskuddsordninger for diverse utstyr tilknyttet et vannbårent varmesystem.

Funksjon

Et vannbårent varmesystem består i hovedsak av en, eller gjerne flere, oppvarmingskilder tilknyttet en akkumulatortank. Varme fra denne tanken blir så ved hjelp av en sirkulasjonspumpe transportert gjennom rørsystemer til enten radiatorer eller varmerør i gulv.

Tidligere var radiatorer det mest vanlige i vannbårne varmesystemer, men i de senere årene er det såkalt gulvvarme som har blitt den mest vanlige distribusjonsmåten ved vannbasert romomppvarming. Skulle du være uheldig å eksempelvis punktere et av de ellers svært solide plastrørene, skaper dette lite vannlekkasje da systemet er trykkløst. Gulvvarme er også godt utprøvd over mange år.

Det oppvarmede vannet fra akkumulatortanken kan med fordel også benyttes til tappevann.


Komfort og nytte

I tillegg til å gi stor fleksibilitet i forhold til valg og kombinasjoner av energikilder, gir et gulvvarmesystem ekstra fordeler:

Godt inneklima med lite luftstøv

Varmen oppleves bedre og kan derav senkes med et par grader

Skjult anlegg gir større fleksibilitet i forhold til møblering

Jevn temperatur i hele rommet


Eksisterende vannbåren varme

Har du fra før et eksisterende varmefordelingssytem i boligen er du heldig, men dette kan også medføre noen begrensninger. Har du små radiatorer, og/eller tynne rør som fordeler varmen gjennom huset, må det være relativt høy temperatur på vannet . Har du derimot god kapasitet i rørene og store radiatorer eller gulvvarme, kan lavtemperert vann gi tilstrekkelig oppvarming.

Er du i tvil – kontakt en rørlegger for å sjekke kapasiteten på ditt rørsystem, eller for å vurdere utskifting av rør eller radiatorer.
Høytemperatur-løsninger

Ved liten rørdiameter , elVed liten rørdiameter , eller få/små radiatorer, bør det sirkulerende vannet holde relativt høy temperatur (tur/retur ca 80-60oC). Dersom det ikke er ønskelig å skifte ut disse rørene eller radiatorene, for en overgang til energikilder som innebærer lavere vanntemperaturer, er følgende løsninger de mest aktuelle:


Biofyringsolje

Det er fossil olje til boligoppvarming som skal bli forbudt i 2020. Biofyringsolje er således en aktuell erstatning, som også er miljøvennlig. Biofyringsolje er i hovedsak produsert av resirkulerte biologiske oljer, returfett fra næringsindustrien mv. Biofyringsolje reduserer samtidig utslippet av giftige forbindelser til lufta.

Biofyringsolje er ikke nødBiofyringsolje er ikke nødvendigvis dyrere enn fossil fyringsolje. Prisene på biofyringsolje varierer, blant annet ut fra hvilken lagringsstabilitet og viskositet (flyteegenskaper) oljen har. Du kan kjøpe biofyringsolje med lagringsegenskaper på flere år, og ned til - 15oC.

Vedkjele


Riktig og effektiv vedfyring utgjør en klimavennlig oppvarmingsløsning, da CO2-utslippet inngår i naturens naturlige karbonkretsløp. r /> Oppvarming med vedkjele gir høy effekt og dermed høy temperatur på vannet som distribueres ut i det vannbårne varmesystemet. Bruk av vedkjele krever imidlertid daglig fyring og tilstedeværelse, men kan avlastes gjennom kombinasjonsløsninger.

Investering i vedkjele er et økomisk fornuftig alternativ til oljefyring, og har du tilgang på rimelig ved er dette en svært lukrativ konvertering

 

Pellets
 
På lik linje med vedkjele er bruk av pelletskjele en klimavennlig oppvarmingsløsning. Med pellets unngår du også utfordringer med hensyn til fuktinnhold, og askeinnholdet er vesentlig lavere enn for vedfyring.

Oppvarming med pellets gir også høy varmeeffekt., og brennverdien til pellets er vel så god som for ved.

En pelletsløsning kan automatiseres vesentlig mer enn tilfellet er med en vedkjele. Pellets tar totalt mindre plass enn ved, men krever samtidig en lagringsplass i nærhet av fyren.
Temaside: Pellets – kommer ...


Fjernvarme

Fjernvarme, produsert av avfall samt biprodukter fra skog- og landbruk, er klimavennlig og bidrar til god ressursutnyttelse.

Ligger din bolig i nærheten av en eksisterende eller planlagt trase for fjernvarmerør, har du muligheten til å anskaffe en varmeforskyning som er lite plass- og vedlikeholdskrevende. Fjernvarmeselskapet monterer en kundesentral, bestående av blant annet reguleringsutstyr for varmtvannet i boligen samt en energimåler. Det er videre fjernvarmeselkapet som har eierskap og vedlikeholdsansvar for dette utstyret.

Med forankring i energiloven har du en garanti for at prisen på energi fra fjernvarmeselskapet er lavere enn lavere enn fra den lokale netteieren og kraftleverandøren. Kostnaden for tilkobling til fjernvarmenettet er avhengig av avstanden til din bolig. Dersom du kan knytte deg til fjernvarmenettet samtidig med utbygging/fremføring av nytt rørnett, vil kostnaden din trolig bli langt lavere. 

Temaside: Fjernvarme – kommer ...

 

Lavtemperatur-løsninger

Ved høy rørdiameter , og store radiatorer eller gulvvarme, kan det sirkulerende vannet holde en relativt lav temperatur (tur/retur ca 55-40oC). En slik vannbåren varmedistribusjon åpner opp for stor fleksibilitet med hensyn til valg av energikilder, og legger til rette for følgende løsninger:Varmepumpe

Ved installasjon av varmepumpe kan du utnytte gratis energi fra luft, vann, jord eller berg! Ved tilførsel av elektrisitet til varmepumpa får du flere ganger så mye effekt tilbake i form av varme. Grunnvarme benyttes ofte som fellesbetegnelse for utnyttelse av varmen fra de tre sistnevnte varmekilder. I et oppvarmingssystem basert på grunnvarme er det væskefylte kollektorslanger som transporterer energi mellom varmekilden, via varmepumpa, og til det vannfylte varmefordelingsnettet i boligen. Av den grunn kalles disse pumpene ofte væske-vann varmepumper. Benyttes uteluft som varmekilde for oppvarming av den vannbårne varmen, kalles pumpa luft-vann varmepumpe.Skal du konvertere fra olje som energikilde til en varmepumpeløsning, er en grunnvarmeløsning mest aktuell, da disse systemene henter energi fra en relativt stabil varmekilde og generelt gir bedre effekt.
Temaside: Grunnvarme – kommer ...
Dersom uteluft er den ønskelige energikilden, er dette mest egnet for boliger med moderat eller lavt varmebehov, og/eller i kombinasjon med annen varmeløsning i perioder da varmepumpa ikke klarer å yte nok.

Temaside: Luft-varmepumper – kommer...

 
Vedovn med vannkappe
I løsningen vedovn med vannkappe kan opptil 70-80% av varmen fra vedforbrenningen overføres til en akkumulatortank, for deretter å distribueres videre i boligens vannbårne varmesystem.

Med denne type vedovn kan man ivareta den trivsel og komfort mange verdsetter høyt med vedfyring i stue og kjøkken, uten at den relativt høye effekten og virkningsgraden medfører et problem med for kraftig varmeutstråling der man oppholder seg. På grunn av det store potensialet for varmeoverføring fra denne type vedovn til det vannbårne varmesystemet er det også mulig med vedfyring for oppvarming av tappevann i sommerhalvåret – selv i stua!

Med tilkobling til en akkumulatortank med en innebygget elektrisk varmekolbe vil varmen fra vedfyringen først utnyttes, før elektrisiteten automatisk kobler inn.
Solfanger

Solenergi er en svært miljøvennlig energikilde, og nye undersøkelser viser at solinnstrålingen på Østlandet er opptil 10 prosent høyere enn hva tidligere kartlegginger har vist (Kilde: Kjeller Vindteknikk)

Solfangere kan fungere svært godt i kombinasjon med andre varmekilder, eksempelvis vedovn med vannkappe. I perioder med god solinnstråling vil solfangere, via en varmeveksler, kunne avgi betydelig varme til den samme akkumulatortanken som vedovnen er tilkoblet. I sommerhalvåret vil solfangere sørge for mye varmt tappevann. I perioder med lite eller ingen solinnstråling vil den kombinerte varmekilden sørge for oppvarming i akkumulatortanken.

Relevante aktører


Er du en leverandør med et superrelevant produkt/tjeneste for nettopp dette temaet?

Her kan du målrettet og kostnadseffektivt formidle ditt budskap.
Her vil du som boligeier kunne finne stadig flere relevante leverandører. Sjekk våre sider igjen når du vurderer å gjennomføre tiltak i egen bolig!

Melder du deg på vårt gratis nyhetsbrev vil du motta nærmere informasjon ...

 

 
Linker til relevante aktører:

Vi ønsker å gi deg tilpasset informasjon. For best å kunne gjøre dette legg inn ditt postnummer i boksen under. Vi vil da vise deg skreddersydd informasjon på disse sidene.

Ønsker du ikke å ha tilpasset info, klikk under:

HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss