TIlpasset informasjonKlikk under for å velge et annet postnummer:


Offentlige sentrale krav

Byggteknisk forskrift - TEK10

Virkningsgrad

Virkningsgraden for solceller defineres ved avgitt effekt i forhold til solinnstråling under standard betingelser (innstråling 1000 W/m2 og 25 oC). Disse betingelsene ligger også til grunn for opplysninger om maksimal ytelse – angitt som Wp (Watt peak).

Virkningsgraden for hele solcellepaneler er 10-20 %, avhengig av type solceller. Effektiviteten synker med stigende temperatur i solcellene.


 

Ekspertene anbefaler

Har du et frittstående solcellesystem (ikke tilknyttet nettet) trenger du batterier.

For å redusere slitasje og øke levetiden på batteriene, bør du anskaffe en laderegulator. Laderegulatoren sørger for at du unngår å tappe batteriene for mye og at lading skjer skånsomt.
 
Operaen i Bjørvika

I operabygget er det installert 300 m2 med innebygde solceller i glassfasaden. Solcellene fungerer som solskjerming og produserer årlig ca 20.000 kWh.

 Varmeisolasjonen i solcellene er forøvrig like god som i vanlige isolerglass (kilde: Fornybar)

 
Temaside: Solenergi
Velg side

Velg temaet du ønsker mer informasjon om under ved å klikke på knappene:


Under påvirkning av solstråler kan elektroner i et metall settes i bevegelse. Ved å la disse elektronene få anledning til å bevege seg gjennom en elektrisk krets vil man kunne få produsert elektrisk strøm.

Den årlige solinnstrålingen i Sør-Norge er nesten like høy som i Nord-Tyskland! Lave temperaturer og refleksjon fra snø gir også økt virkningsgrad. På våren, da vannmagasinene er relativt lave, kan virkningsgraden for solceller være høy.Bli din egen kraftleverandør!

I en gjennomsnittlig norsk husholdning utgjør energiforbruket til romoppvarming og oppvarming av varmt tappevann omlag 78%. Dette betyr at det kun er 22 % av boligens energiforbruk som må dekkes av elektrisitet. Vår , sommer og høst kan mye av dette energiforbruket dekkes ved installering av solceller, ofte kalt PV (PhotoVoltaics).


Solceller

De fleste personer i Norge forbinder trolig solceller med hyttestrøm, hvilket er naturlig. Solcellepaneler på hytter kan gi tilførsel av elektrisitet til de mest nødvendige apparater og utstyr, uten å være tilknyttet et nett. En prissammenlikning er da heller ikke relevant for dette «valget».

Det finnes ulike typer solceller. Materialbruken er avgjørende for virkningsgraden, og har samtidig innvirkning på prisen på solcellene. Hver enkelt solcelle gir en relativt lav spenning. For å oppnå en egnet spenning og hensiktsmessig størrelse på panelet, blir solcellene koblet sammen og lagt mellom en bakplate og dekkglass. Dette er da også med på å beskytte solcellene for ytre påkjenninger fra vær og håndtering.


Plassering og arealbehov

Solcelleanlegg beskrives normalt ut fra installert ytelse, og måles i Wp (Watt peak) under standard testbetingelser (se infoboks i venstre meny). Antall m2 for å yte 1 kWp er imidlertid nyttig informasjon i forhold til vurdering av tilgjengelig tak-/veggareal og eventuelle kostnadssammenlikninger med andre tak- og fasadematerialer. 
 

Med solinnstrålingen i Sør-Norge kreves et areal på 5-10 m2 for å yte 1 kWp. Årsproduksjonen vil da være ca. 800-900kWh.

En sydvendt takflate uten vesentlig skygge er godt egnet for plassering av solceller. Solceller bør i Sør-Norge monteres med en vinkel på ca 40 grader for optimal produksjon. De kan også monteres vertikalt av estetiske grunner, men da med noe lavere ytelse.


Bygningsintegrerte solceller

I den senere tid har det blitt relativt vanlig å etablere solcelleanlegg som en naturlig del av bygningskroppen. Solceller som integreres på denne måten forkortes til BIPV (bygningsintegrert PV). Ved å planlegge for BIPV i prosjektering av nybygg, eller ved større rehabiliteringer, vil du kunne spare kostnader til andre tak- og fasadematerialer. Ved å konsultere en arkitekt vil du i tillegg kunne oppnå et godt estetisk uttrykk på anlegget og boligen totalt.

Solceller brukt som solskjerming er et godt eksempel på vinn-vinn! Denne formen for bruk av solceller kan føre til at regnestykket plutselig blir noe hyggeligere ...


Solinnstråling

Ligger boligen din solrikt og åpent plassert?

Her kan du foreta en gratis analyse av solforholdene for nettopp din bolig!

http://suncurves.com/nbSolcellesystemet


Husholdninger i Norge har i svært liten grad solcelleanlegg tilknyttet nettet. Det vanligste solcelleanlegget kalles frittstående. I et frittstående anlegg er det nødvendig å kunne lagre strømmen man ikke benytter der og da i batterier. I tillegg til selve solcellepanelene og batterier, er det behov for koblingsutstyr, vekselretter og laderegulator.


Økonomi

Høst av en gratis, rikelig og klimavennlig energikilde!

Har du først investert i et solcelleanlegg er det små driftskostnader i ettertid. Vår, sommer og høst kan du bruke elektrisitet i forvissning om at energitilskuddet ikke medfører klimagassutslipp.

Et kostnadsoverslag for et solcellesystem på 7 kWp ligger på omlag kr 180.000,- . Av dette utgjør materialen omlag halve kostnaden, mens installasjon og andre kostnader utgjør de resterende 50 % av den totale kostnaden. Den såkalte komponentprisen (kroner pr kWp) blir da kr 26.000,-/kWp. Et slikt anlegg i Sør-Norge vil trolig produsere 6000-7000 kWh/år.

Anlegget forventes å ha en økonomisk levetid på 25 år. Ved å regne livssyklus-kostnaden med nåverdimetoden, vil et slikt anlegg ha en produksjonskostnad på 2,2-3 kr/kWh (kilde: Enova – Kostnadsstudie for solkraft i Norge 2013). Markedsutvikling

Markedsutvikling Til tross for at solinnstrålingen i Sør-Norge er tilnærmet likt nivået i Nord-Tyskland, er utbredelsen av solceller i Norge nærmest mikroskopisk sammeliknet med Tyskland. Dette skyldes i stor grad de tyske myndighetenes gunstige økonomiske ordninger for anskaffelse og innmating av overskuddsstrøm til nettet. Med kraftig omsetningsvekst har prisene på solceller falt betydelig i Tyskland.


Kombinasjonsløsninger


Bruk av solceller i kombinasjon med solfangere vil langt på vei kunne gjøre deg selvforskynt med energi, men du må naturlig nok beregne andre energibærere for spisslast i vinterperioden.

For solceller er det kombinasjonsbruk med boliger og bygningers materialbruk som er mest relevant. Finner du en hensiktsmessig utnyttelse av solceller i denne sammenheng kan du få en bolig som fremstår moderne og klimavennlig, samtidig som du høster av en gratis tilgjengelig energiressurs til en overkommelig kostnad.Relevante aktører


Er du en leverandør med et superrelevant produkt/tjeneste for nettopp dette temaet?

Her kan du målrettet og kostnadseffektivt formidle ditt budskap.
Her vil du som boligeier kunne finne stadig flere relevante leverandører. Sjekk våre sider igjen når du vurderer å gjennomføre tiltak i egen bolig!

Melder du deg på vårt gratis nyhetsbrev vil du motta nærmere informasjon ...

 

 
Linker til relevante aktører:

Vi ønsker å gi deg tilpasset informasjon. For best å kunne gjøre dette legg inn ditt postnummer i boksen under. Vi vil da vise deg skreddersydd informasjon på disse sidene.

Ønsker du ikke å ha tilpasset info, klikk under:

HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss