Om Hole kommune

Hole kommune

Eventyrlig fortid – eventyrlig framtid


Postadresse
Hole kommune
Viksveien 30
3530 Røyse

E-post postmottak@hole.kommune.no

Telefon
32 16 11 00

www.Hole.kommune.no
Hole kommune
Hole kommune opplever høy befolkningsvekst. Vekst og uvikling skal fortsette, men dette kan ikke skje på bekostning av miljøet og en bærekraftig utvikling. Hole kommune skal ha en grønn profil og være en pådriver for klimavennlige løsninger.

Hole kommunes kommunedelplan for klima og energi (2010-2020) sier at bærekraftig utvikling skal være en premiss for all aktivitet. Gjennom en bevisst strategi kan kommunen påvirke utviklingen i en miljøvennlig retning. Kommunen har mange funksjoner og roller, og har gjennom det mulighet til å påvirke energi- og miljøsituasjonen. Hole kommune har blant annet definert følgende mål:
  • Legge til rette for fornybare energikilder i form av grunnvarme og biovarme

  • En viktig strategi for å nå energi- og klimamål vil være å sertifisere alle kommunale bygg etter miljøfyrtårn ordningen. Vi ønsker å starte med barnehager og skoler

  • Kommunen skal gå foran med energieffektive og miljøvennlige bygg. Ved å gjennomføre tiltak i egen bygningsmasse vil det skapes oppmerksomhet og fokus på temaet, og samtidig gi en ekstra legitimitet når man senere skal stille krav til utbyggere

  • Sørge for tilstrekkelig informasjon til innbyggere - om ulike tiltak, tekniske løsninger og tilskuddsordninger. Herunder arrangering av seminarer om enøk og fornybar energi

Noen tiltak som er gjennomført for å nå energi- og klimamål:

Med bakgrunn i Hole kommunes spredte bebyggelse, er en fjernvarmeutbygging ikke aktuelt. I kommunen er det derimot etablert bioenergianlegg på Helgelandsmoen og Sundvollen, samt grunnvarmeanlegg på Elstangen og Trekanten på Vik.

Med bakgrunn i Hole kommunes spredte bebyggelse, er en fjernvarmeutbygging ikke aktuelt. I kommunen er det derimot etablert bioenergianlegg på Helgelandsmoen og Sundvollen, samt grunnvarmeanlegg på Elstangen og Trekanten på Vik.
  
Vik og Svendsrud barnehage er Miljøfyrtårnsertifisert. Øvrige skoler og barnehager vil følge etter
  
Som et ledd i å velge energieffektive løsninger i kommunale bygg, er det utført energimerking av de fleste bygninger. Dette gir kommunen en mulighet til å prioritere hvor det er mest å spare på å gjennomføre tiltak. I tillegg er det de site årene gjennomført en rekke tiltak som reduserer energibruken i den kommunale bygningsmassen

Hole kommune har inngått en samarbeidsavtale med Energikanalen for å legge til rette for energieffektivisering i private bygg og boliger. Kommunens innbyggere har her tilgang til:

Gratis energirådgivningstjeneste for deg som er boligeier i Hole!

I tråd med Hole kommunes målsetninger er det inngått et samarbeid med Energikanalen AS om etablering av en unik webtjeneste for energiomlegging og energieffektivisering i private boliger. Tjenesten er gratis og basert på en uavhengig og likebehandlende presentasjon av offentlig informasjon, bransjeråd samt tilgjengelige leverandører av produkter og tjenester der du bor!

Energikanalen vil jobbe aktivt opp mot lokale myndigheter og regionalt næringsliv for å fremme fremtidsrettede og fornuftige tiltak for deg som en av regionens boligeiere.

La oss gjennom våre temasider få hjelpe deg med å spare penger ved å gjennomføre tiltak som er positive for klima og miljø, og som samtidig øker komforten i din bolig!


Start med forsiden

For ytterligere spørsmål om Hole kommunes energi- og klimaarbeid kan du kontakte:

Eivind Bjerke på telefon 32 16 11 69 eller
e-post eivind.bjerke@hole.kommune.no

Ønsker du gode råd og forslag til løsninger tilpasset deg og dine behov, kan Enova hjelpe deg
Relevante aktører
Ringeriks-Kraft AS

Ringeriks-Kraft ønsker å gjøre det enklere for kunden å ta miljøvennlige valg. Vi tilbyr gratis energirådgivning og kan veilede kundene ut fra ønsker behov og økonomi.

HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss